BF9K

För att säkerställa att vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete ligger på en hög nivå är vi
certifierade enligt Stockholm Byggmästareförenings verksamhetssystem BF9K.
BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitets-, miljö- och
arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt
anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.

BF9K har funnits sedan år 2000 och togs fram av Stockholms Byggmästareförening i
samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga.
Varje företag bygger sitt system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna
verksamheten och en bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som
överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och
arbetsmiljölagen. Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget
uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Kvalitet

BF9K-certifieringen innebär att den färdiga produkten innehåller hög teknisk kvalitet och att
projektet blir väl dokumenterat. Vi lämnar ifrån oss egenkontroller som motsvarar samhällets
krav på kontroll vid byggande som omfattar vad som kontrolleras, vem som kontrollerar, mot
vad kontrollen görs, hur kontrollen sker och resultatet av kontrollen.

Miljö och arbetsmiljö

Som BF9K-certifierat företag arbetar vi också aktivt för en minskad negativ miljöpåverkan
bland annat genom att göra medvetna produkt- och materialval. Systemet säkerställer även att
vi har rutiner för att alla medarbetare ska ha en god och säker arbetsmiljö.

Revision

Som BF9K-certifierat företag ställs det höga krav på hur vi arbetar med miljö, kvalitet och
arbetsmiljö och vi arbetar ständigt med att förbättra våra rutiner. Att vi tillämpar systemet på
rätt sätt kontrolleras årligen av en extern oberoende organisation, DNV GL (Det Norske
Veritas, www.detnorskeveritas.se.) Tredje parts revisionen ger en trygghet och en bekräftelse
på att vi som entreprenör har ett väl fungerande ledningssystem.
För ytterligare information om BF9K se www.bf9k.se.

KMA-Policy

Här kan du ladda hem vår KMA-Policy.

Kvalitetspolicy

Kunden ska alltid känna sig nöjd med den produkt vi levererar.

Detta uppnår vi genom att:

 • Överlämna en kontraktsenlig slutprodukt i rätt tid.
 • Tillse att kompetent personal säkrar professionellt utförande tillsammans med leverantörer och andra entreprenörer.
 • Följa tillämpliga författningskrav och branschkrav som minimikrav.
 • Informera, ge stöd och råd till såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer, för att säkerställa slutproduktens kvalitet.
 • Med delaktighet, förtroende och flexibilitet ska vi vara en trygg samarbetspartner och uppfylla våra kunders mål och förväntningar.
 • Ständigt förbättra verksamheten genom erfarenhetsåterföring, avvikelsehantering och regelbundna revisioner.
 • Regelbundet följa upp kundnöjdheten genom enkäter och dialog.
 • Kontinuerligt utbilda medarbetare i vårt verksamhetsledningssystem

Miljöpolicy

Företaget ska ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete som en naturlig del i verksamheten, vilket ska leva upp till samhällets och kundens förväntningar.

Detta uppnår vi genom att:

 • Efterleva miljölagstiftning samt myndigheters krav och föreskrifter på miljöområdet som minimikrav.
 • Sträva efter att minimera avfallsmängderna, källsortera avfall och se till att det omhändertas på ett bra sätt.
 • Alla medarbetare och anlitade underentreprenörer deltar i vårt praktiska miljöarbete
 • Utbilda och motivera medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande. Genom löpande utbildning och information vill vi hålla kunskap och intresse på en hög nivå så att medarbetarnas engagemang tas tillvara.
 • Beakta miljöaspekter vid val av material och produkter.
 • Ständigt förbättra verksamheten med avseende på dess miljöaspekter.
 • Genom att arbeta med konkreta handlingsplaner och tydliga miljömål med årlig uppföljning.
 • Ha regelbundna genomgångar av företagets miljöpåverkan.

Arbetsmiljöpolicy

Företagets anställda, kunder och övriga samarbetspartners ska uppfatta M3 Bygg som ett av branschens ledande företag när det gäller god arbetsmiljö, både fysisk, organisatorisk och social.

Detta uppnår vi igenom att:

 • Efterleva tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet som minimikrav.
 • Vi arbetar förebyggande med arbetsmiljörisker och använder erforderlig skyddsutrustning.
 • Uppmuntra till friskvårdsaktiviteter och nyttjande av friskvårdsbidrag.
 • Utbilda och motivera medarbetare till ett ansvarsfullt agerande. Genom löpande utbildning och information gällande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö vill vi hålla kunskap och intresse på en hög nivå så att medarbetarnas engagemang tas tillvara.
 • Utifrån resultat från medarbetarenkät, hälsoenkät samt individuella medarbetarsamtal ta fram handlingsplaner för ständiga förbättringar.
 • Ha regelbundna skyddsronder där samtliga aspekter gällande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö tas med.
 • Ha nolltolerans mot alla typer av kränkande särbehandling.
 • Vi har kul tillsammans!