08-556 219 00

Hållbarhet

KMA är en förkortning av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Tre grundstenar för nöjda kunder och medarbetare, för en produktion som är hållbar med hänsyn till miljö och klimat och för att värna hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

KMA-frågor genomsyrar alla projekt som M3 Bygg jobbar i. Bolaget har därför skapat ett system som ger stöd och trygghet i det dagliga arbetet.
– Från projektstart till arkivering finns en arbetsgång med rutiner och mallar som säkerställer att vi lever upp till kraven från beställare, internt och enligt BKMA, berättar Milla Leinonen, Hållbarhetschef, M3 Bygg.
 BKMA är ett verksamhetsledningssystem som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men är anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. Systemet är utformat för att ge företaget rutiner och stöd för ständig förbättring samt att fortlöpande utveckla verksamhetens egenkontroll.
Vårt verksamhetsledningssystem har varit certifierat enligt BF9K sedan 2003 och under juni 2022 övergick certifiering till BKMA då ledningssystemet bytte namn.
– För våra kunders räkning har vi förstås ett starkt kvalitetsfokus och vi arbetar för att alltid leverera i tid och med överenskommen kvalitet. Dessutom är naturligtvis miljö och arbetsmiljö väldigt viktiga frågor och våra kunder vill i allt högre grad veta hur vi arbetar inom dessa områden. 

Fossilfritt 2045

M3 Bygg har skrivit under färdplanen för fossilfri byggbransch, ett initiativ från Sveriges Byggindustrier för att uppnå de nationella målen om att Sverige ska bli fossilfritt till 2045.
– Vi ska kartlägga vår miljö- och klimatpåverkan, jobba för att minimera den och följa upp varje år. Det är svårt att bli bättre om vi inte vet var vi startar, därför är det första steget att börja mäta klimatpåverkan och det finns en standard för hur det ska göras. M3 Bygg ska vara med i referensgruppen för mätning och uppföljning, vilket innebär att vi testar hur standarden fungerar.

Motverkande av korruption

Vi måste alla arbeta aktivt för att motverka otillåten påverkan, mutor och korruption.
Genom vårt medlemskap i Byggföretagen har medarbetare genomgått utbildningen i Byggföretagens uppförandekod. Vi har utöver denna, under innevarande år, sjösatt en egen uppförandekod i vilken vi förtydligar och förklarar vad Byggföretagens uppförandekod innebär och betyder för oss på M3 Bygg och de vi arbetar tillsammans med. Samtliga medarbetare kvitterar att de mottagit och förbinder sig till att följa M3 Byggs uppförandekod. Även i avtalen med våra underentreprenörer ingår vår uppförandekod för att säkerställa att alla som arbetar under vår flagg har samma förutsättningar.

En väl utarbetad attest- och beslutsordning som årligen revideras och godkänns av styrelsen, garanterar att ekonomiska beslut och attest av fakturor sker av dem som har rätt att göra det och att det sker av fler i föreningen. Även detta minskar risken att vi utsätts för otillåten påverkan.


Vår KMA-Policy

Här kan du ladda ner vår KMA-Policy.