08-556 219 00

Hållbarhet

KMA är en förkortning av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Tre grundstenar för nöjda kunder och medarbetare, för en produktion som är hållbar med hänsyn till miljö och klimat och för att värna hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

KMA-frågor genomsyrar alla projekt som M3 Bygg jobbar i. Bolaget har därför skapat ett system som ger stöd och trygghet i det dagliga arbetet.
– Från projektstart till arkivering finns en arbetsgång med rutiner och mallar som säkerställer att vi lever upp till kraven från beställare, internt och enligt BF9K, berättar Milla Leinonen, KMA-ansvarig, M3 Bygg.
BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem med krav rörande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Systemet fungerar som en ISO-certifiering, men är specialanpassat för företag i byggbranschen och M3 Bygg är BF9K-certifierat sedan 2003.
– För våra kunders räkning har vi förstås ett starkt kvalitetsfokus och vi arbetar för att alltid leverera i tid och med överenskommen kvalitet. Dessutom är naturligtvis miljö och arbetsmiljö väldigt viktiga frågor och våra kunder vill i allt högre grad veta hur vi arbetar inom dessa områden. 

Fossilfritt 2045

M3 Bygg har skrivit under färdplanen för fossilfri byggbransch, ett initiativ från Sveriges Byggindustrier för att uppnå de nationella målen om att Sverige ska bli fossilfritt till 2045.
– Vi ska kartlägga vår miljö- och klimatpåverkan, jobba för att minimera den och följa upp varje år. Det är svårt att bli bättre om vi inte vet var vi startar, därför är det första steget att börja mäta klimatpåverkan och det finns en standard för hur det ska göras. M3 Bygg ska vara med i referensgruppen för mätning och uppföljning, vilket innebär att vi testar hur standarden fungerar.

Noll arbetsplatsolyckor

Håll nollan är en arbetsmiljöorganisation där aktörer i byggbranschen tillsammans har arbetat fram standarder och lathundar, utbildar och lär sig av varandra för att skapa en säker arbetsmiljö med noll olyckor.
– Det är viktigt att vara med i ett nätverk, det fungerar som kunskapsbank och bollplank. Genom nätverket kan vi bland annat gå kurser och besöka varandras arbetsplatser för att se hur andra skapar och efterlever säkra rutiner. M3 Bygg deltar också i säkerhetsdagen som arrangeras i samband med den internationella arbetsmiljödagen.
Hon avslutar med att konstatera att det är viktigt att KMA-arbete inte bara blir en skrivbordsprodukt.
– Vi måste leva upp till de rutiner som har beslutats, och hela tiden sträva efter att konkretisera mer och nå längre. På så vis kan vi leverera med ännu bättre kvalitet till våra beställare, med mindre miljöpåverkan och utan säkerhetsincidenter.


Vår KMA-Policy

Här kan du ladda ner vår KMA-Policy.