08-556 219 00

Arbetsmiljö

En prioriterad och naturlig del av vår verksamhet är arbetsmiljöhänsyn och säkerhet på våra arbetsplatser. Att förebygga ohälsa och olyckor och att säkerställa en bra arbetsmiljö är en del av vårt dagliga arbete. Genom att aktivt arbeta med riskbedömningar, arbetsmiljöplaner och skyddsronder skapar vårt arbetssätt rutiner som hjälper till att minimera och åtgärda risker i arbetsmiljön. 
 

Arbetsmiljöpolicy

Företagets anställda, kunder och övriga samarbetspartners ska uppfatta M3 Bygg som ett av branschens ledande företag när det gäller god arbetsmiljö, både fysisk, organisatorisk och social.

Detta uppnår vi igenom att:

  • Efterleva tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet som minimikrav.
  • Vi arbetar förebyggande med arbetsmiljörisker och använder erforderlig skyddsutrustning.
  • Uppmuntra till friskvårdsaktiviteter och nyttjande av friskvårdsbidrag.
  • Utbilda och motivera medarbetare till ett ansvarsfullt agerande. Genom löpande utbildning och information gällande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö vill vi hålla kunskap och intresse på en hög nivå så att medarbetarnas engagemang tas tillvara.
  • Utifrån resultat från medarbetarenkät, hälsoenkät samt individuella medarbetarsamtal ta fram handlingsplaner för ständiga förbättringar.
  • Ha regelbundna skyddsronder där samtliga aspekter gällande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö tas med.
  • Ha nolltolerans mot alla typer av kränkande särbehandling.
  • Vi har kul tillsammans!