08-556 219 00

Arbetsmiljö

En prioriterad och naturlig del av vår verksamhet är arbetsmiljöhänsyn och säkerhet på våra arbetsplatser.
Att förebygga ohälsa och olyckor och att säkerställa en bra arbetsmiljö är en del av vårt dagliga arbete.
Genom att aktivt arbeta med riskbedömningar, arbetsmiljöplaner och skyddsronder skapar vårt arbetssätt rutiner som hjälper till att minimera och åtgärda risker i arbetsmiljön. 

Byggbranschens utbildning - Safe Construction Training

Från den 1 juli 2021 är det obligatoriskt att genomföra introduktionsutbildningen Safe Construction Training för Byggföretagens medlemmar, samt för samtliga personer som är verksamma på en byggarbetsplats där ett medlemsföretag har samordningsansvar. Det innebär att alla som omfattas av kravet på att bära ID06 på M3 Byggs arbetsplatser, ska ha godkänt testresultat från utbildningen.

Utbildningen går igenom de kunskaper som krävs för en säker arbetsmiljö, både för att skydda sig själv, kollegor och medarbetare från att skada sig och förhindra olyckor.

 

 

Noll arbetsplatsolyckor

Vi är även medlemmar i organisationen "Håll nollan", samverkan för noll olyckor i byggbranschen. Medlemskapet innebär att vi förbinder oss till att nätverka och dela med oss av vår kunskap för att förhindra olyckor på arbetsplatsen. Håll nollan är en arbetsmiljöorganisation där aktörer i byggbranschen tillsammans har arbetat fram standarder och lathundar, utbildar och lär sig av varandra för att skapa en säker arbetsmiljö med noll olyckor.
– Det är viktigt att vara med i ett nätverk, det fungerar som kunskapsbank och bollplank. Genom nätverket kan vi bland annat gå kurser och besöka varandras arbetsplatser för att se hur andra skapar och efterlever säkra rutiner. M3 Bygg deltar också i säkerhetsdagen som arrangeras i samband med den internationella arbetsmiljödagen.
Hon avslutar med att konstatera att det är viktigt att KMA-arbete inte bara blir en skrivbordsprodukt.
– Vi måste leva upp till de rutiner som har beslutats, och hela tiden sträva efter att konkretisera mer och nå längre. På så vis kan vi leverera med ännu bättre kvalitet till våra beställare, med mindre miljöpåverkan och utan säkerhetsincidenter.

Säkerhetsparken

Vi är också medlemmar i Byggbranschens Säkerhetspark för att kunna träna på olika riskarbeten i praktiken. Säkerhetsparken är uppbyggd med stationer och scenarion och genom att se, höra, göra och reflektera skapas förståelser för individens ansvar såväl som för hela byggprocessen samt bidrar till att få en förståelse över vilka attityder och beteenden som behövs för att skapa en säkerhetskultur med färre arbetsskador.

Arbetsmiljöpolicy

Företagets anställda, kunder och övriga samarbetspartners ska uppfatta M3 Bygg som ett av branschens ledande företag när det gäller god arbetsmiljö, både fysisk, organisatorisk och social.

Detta uppnår vi igenom att:

  • Efterleva tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet som minimikrav.
  • Vi arbetar förebyggande med arbetsmiljörisker och använder erforderlig skyddsutrustning.
  • Uppmuntra till friskvårdsaktiviteter och nyttjande av friskvårdsbidrag.
  • Utbilda och motivera medarbetare till ett ansvarsfullt agerande. Genom löpande utbildning och information gällande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö vill vi hålla kunskap och intresse på en hög nivå så att medarbetarnas engagemang tas tillvara.
  • Utifrån resultat från medarbetarenkät, hälsoenkät samt individuella medarbetarsamtal ta fram handlingsplaner för ständiga förbättringar.
  • Ha regelbundna skyddsronder där samtliga aspekter gällande fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö tas med.
  • Ha nolltolerans mot alla typer av kränkande särbehandling.
  • Vi har kul tillsammans!