08-556 219 00

Kvalitet

Att vi som företag har BKMA-certifiering innebär att vår färdiga produkt innehåller hög teknisk kvalitet och att projekten är väl dokumenterade. Vi lämnar ifrån oss egenkontroller som motsvarar samhällets krav på kontroller vid byggande. Dessa kontroller omfattar vad som kontrolleras, vem som kontrollerar, mot vad kontrollen görs och hur kontrollen sker samt resultatet av kontrollen. Det innebär också att vi arbetar med ständiga förbättringar genom att ta fram mätbara mål, följa upp resultatet och mäta effekten av de förändringar vi genomför med hjälp av kund- och medarbetarundersökningar samt interna revisioner.
 

Vår kvalitetspolicy

Kunden ska alltid vara nöjd med slutresultatet.

Detta uppnår vi genom att:

  • Överlämna en kontraktsenlig slutprodukt i rätt tid.
  • Tillse att kompetent personal säkrar professionellt utförande tillsammans med leverantörer och andra entreprenörer.
  • Följa tillämpliga författningskrav och branschkrav som minimikrav.
  • Informera, ge stöd och råd till såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer, för att säkerställa slutproduktens kvalitet.
  • Med delaktighet, förtroende och flexibilitet ska vi vara en trygg samarbetspartner och uppfylla våra kunders mål och förväntningar.
  • Ständigt förbättra verksamheten genom erfarenhetsåterföring, avvikelsehantering och regelbundna revisioner.
  • Regelbundet följa upp kundnöjdheten genom enkäter och dialog.
  • Kontinuerligt utbilda medarbetare i vårt verksamhetsledningssystem.