08-556 219 00

Miljö

Utifrån en miljöutredning, där vi har kartlagt och inventerat vad i verksamheten som har en betydande miljöpåverkan, har vi beslutat om långsiktiga mål och handlingsplaner för hur vi ska arbeta för att minska vår miljöpåverkan. Målen innebär att vi aktivt arbetar för att minska vår miljöpåverkan genom bland annat avfallshantering, medvetna produkt- och materialval, genom att minska energianvändningen och CO2 utsläppen från våra transporter. 
 

Vår miljöpolicy

Företaget ska ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete som en naturlig del i verksamheten, vilket ska leva upp till samhällets och kundens förväntningar.

Detta uppnår vi genom att:

  • Efterleva miljölagstiftning samt myndigheters krav och föreskrifter på miljöområdet som minimikrav.
  • Sträva efter att minimera avfallsmängderna, källsortera avfall och se till att det omhändertas på ett bra sätt.
  • Alla medarbetare och anlitade underentreprenörer deltar i vårt praktiska miljöarbete
  • Utbilda och motivera medarbetare till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande. Genom löpande utbildning och information vill vi hålla kunskap och intresse på en hög nivå så att medarbetarnas engagemang tas tillvara.
  • Beakta miljöaspekter vid val av material och produkter.
  • Ständigt förbättra verksamheten med avseende på dess miljöaspekter.
  • Genom att arbeta med konkreta handlingsplaner och tydliga miljömål med årlig uppföljning.
  • Ha regelbundna genomgångar av företagets miljöpåverkan.