08-556 219 00

Social hållbarhet

M3 Bygg - Partnerföretag till Stadsmissionen

Att vara vänföretag eller partnerföretag är en ömsesidig relation där företaget via monetära gåvor eller
Pro Bono tjänster*, hjälper Stockholms Stadsmission att bedriva den sociala verksamheten.

Vi har i många år stöttat och bidragit till olika organisationer och valet gick den här gången till ett samarbete där vi kan bidra och ge tillbaka till samhället på ett mer långsiktigt sätt. När det gäller sponsring vill vi vara engagerade i sociala frågor genom att stötta verksamheter som står för breddverksamhet och ett hållbart och inkluderande samhälle med lokal förankring, så det är väldigt naturligt för oss att samarbeta och stödja Stockholms Stadsmission.

Vi har valt att bli partnerföretag för att vi vill ha ett långsiktigt samarbete där vi kan bidra till staden.

Vi arbetar med hållbarhet på flera olika plan. I den dagliga verksamheten jobbar vi mycket med att minska vår miljöpåverkan. En annan viktig del i hållbarhetsarbetet är våra medarbetare. En hög prioritet är hälsa och säkerhet, som inkluderar att skapa trygga arbetsplatser samt att vara ett företag där medarbetarna trivs, presterar och utvecklas. Ett annat prioriterat område för oss är socialt ansvar och att värna om närmiljön vi verkar i.

När vi påbörjade vårt hållbarhetsarbete ställde vi frågan till våra medarbetare om vad de tyckte var viktigast när det gäller den sociala aspekten. Svaret var entydigt, vi vill bidra till det lokala samhället, till människorna och miljön i vår närhet. Vi vill vara delaktiga. Delaktighet genomsyrar företaget, det är mycket viktigt för oss alla i hela vår verksamhet. Vi känner en stor stolthet för det vi skapar och bygger. Det engagemanget finns även för samhället i vår närhet och de föreningar vi väljer att stödja har våra medarbetare gett förslag till. Det är viktigt att kunna bidra och hjälpa till i de områden där vi verkar och det kan vi göra genom att stödja Stockholms Stadsmission.
 

Social hållbarhet - att långsiktigt ta vara på grundläggande mänskliga rättigheter

För oss innebär social hållbarhet att alla behandlas lika, oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning mm som ett led i vårt arbete med icke-diskriminering. Byggbranschen kan upplevas ha en hård jargong vilket vi behöver bidra till att bryta om vi upplever det så. Här har vi alla ett ansvar att sätta stopp och säga ifrån om vi uppmärksammar att det förekommer. Våra arbetsplatser ska vara en plats där alla trivs! Självklart gäller vår nolltolerans för kränkande särbehandling även alla underentreprenörer.

En stor del av vår verksamhet bygger på att vi anlitar underentreprenörer. Här vilar ett stort ansvar på oss som huvudentreprenör att tillse att alla som verkar på våra arbetsplatser behandlas rätt och har korrekta arbetsvillkor. Våra underentreprenörer måste ovillkorligen anmäla till oss vilka entreprenörer de i sin tur anlitar. Vi följer upp så att dessa entreprenörer driver sin verksamhet på ett riktigt sätt och att de betalar skatter och sociala avgifter. För att minska möjligheten till att tvivelaktiga entreprenörer ska påverka våra arbetsplatser inför vi ytterligare rutiner för leverantörsbedömningar. Ett exempel på detta är att endast tillåta underentreprenörer i två steg. 

Vi anser att i leverantörskedjan av material och produkter finns de största riskerna med att mänskliga rättigheter inte följs och vi är en del av den kedjan genom de produkter vi använder. Byggvarubedömningen är till vår hjälp för att kontrollera leverantörerna men det är inte ett heltäckande sätt då det är frivilligt för leverantörerna att redovisa och bli bedömda utifrån sociala aspekter.