08-556 219 00

En uppdatering från Rosendals Trädgård

2024-05-07

FÖRSTA DELEN AV OMBYGGNADEN PÅ ROSENDAL ÄR KLAR!
Under cirka ett och ett halv års tid har M3 Bygg arbetat med om- och tillbyggnaden på Rosendals Trädgård i syfte att effektivisera och förbättra lokalerna till verksamheten på denna fantastiska och anrika plats. I början av maj lämnade M3 Bygg över den första delen av de nya lokalerna till Kungl. Djurgårdens förvaltning som är fastighetsägare och Stiftelsen Rosendals Trädgård, nyttjare av lokalerna. Nu har arbetet i den andra delen och etappen av projektet startat.

INGA ONÖDIGA TRANSPORTSTRÄCKOR
Materialinköpen under projektets gång gjordes utifrån närhetsprincipen för att främja korta transporter och minska mängden utsläppt koldioxid.  De återbrukade betongplattorna och stenen som Rosendals Trädgård använde för utvändig stenläggning kom från Kungl. Djurgårdens förvaltnings upplag på Djurgården. När M3 Bygg spräckte berg transporterades bergmassorna till den närmsta krossanläggningen för att sedan återtransporteras efter bearbetning för att minimera transportsträckorna. M3 Bygg valde även att återanvända varor och material som var i gott skick med god återstående livslängd för att slippa beställa nya varor, och på så sätt minska de totala transporterna och utsläppen. Samtliga fordon och maskiner på arbetsplatsen har kontrollerats så att de uppfyller gällande utsläppskrav.

Fönster och golv kommer ifrån norra Sverige. M3 Bygg har flertalet dörr och glasleverantörer för att hitta de effektivaste lösningarna. En leverantör har sin fabrik i södra Stockholm och en har sin i Litauen där transporten till stora delar kan göras med båt till Stockholm. Även glas med de kortaste transporterna har valts.

ENERGIN HAR ALDRIG VARIT VIKTIGARE
För att hantera överskottsvärmen i projektet beslutade M3 Bygg sig för att installera ett FTX-aggregat. Ett FTX-system återanvänder mellan 83% av värmen som behöver tillföras av luften, och detta medför stora energibesparingar för Kungl. Djurgårdens förvaltning och Stiftelsen Rosendals trädgård.

Energikällan är bergvärme. M3 Bygg använder den befintliga bergvärmen på platsen. I projektet har även belysningsstyrning valts för att kunna hålla nere förbrukning av energi i delar av fastigheten som inte används för tillfället. Även väldigt effektiva armaturer och snålspolande toaletter och kranar har valts utifrån energiperspektivet.

MATERIALET ÄR VALD MED OMTANKE
Stiftelsen Rosendals Trädgård som organisation och hållbarhetsaktör är väldigt mån om att allt ska vara så miljövänligt, cirkulärt, hållbart och naturnära som det bara går. I dem fallen där återbruk av material har varit möjligt har M3 Bygg hanterat detta i projektet och på så sätt gjort miljön en tjänst.

I projektet har M3 bygg använt panel av gran som vuxit på Djurgården. Trä som Kungl. Djurgårdens förvaltning valt att skänka för att främja hållbarheten i projektet. Panelen, som kommer att pryda en stor del publika ytor bland annat den nya serveringen, härstammar från de granar som har behövt tas ner på Djurgården på grund av angrepp ifrån granbarkborrar. Detta kommer självklart kompenseras upp genom att plantera nya träd på den mark där de tidigare stått på.

Vid ombyggnaden av omklädningsdelen och andra stora utrymmen har många delar från den tidigare bostadsdelen återanvänds i syfte att främja miljön. De armeringsjärn som M3 Bygg valt att använda i huset består även av 80 – 100% järnskrot, då M3 Bygg strävar efter att använda produkter med återvunnet material där det är möjligt.

Tegelstensväggen som utgjorde gavelväggen i en befintlig del är tänkt att återanvändas som golvmaterial i de befintliga växthusen. Till serveringen har återvunnet marktegel köpts in av en återbruksleverantör. Utvändig stenläggning med betongplattor har gjorts med återbrukade plattor från Kungl. Djurgårdens förvaltning.

När M3 Bygg tillsammans med projekteringsgruppen och Jordens Arkitekter valde material utgick vi i första hand från de naturmaterial som fanns, och var lämpade för platsen och verksamhetens karaktär. Under projektets gång hade M3 Bygg även en material-palett från Stiftelsen Rosendals trädgård att arbeta med. Ett av de naturmaterial M3 Bygg kom att använda var linolja. Detta material lämpar sig bra utomhus och blev därför ett givet naturmaterial för oss. Naturliga material så som trä exponeras även i glaspartier, dörrar och fasadpanel. M3 Bygg har även monterat en granitsockel på en del av byggnaderna. M3 Bygg asfalterar inget, utan använder grus som markbeläggning. Ovanför växthusen på den södra fasaden finns även en putsad fasad.

VI SER ALLT SOM ETT KRETSLOPP
Både M3 Bygg, Kungl. Djurgårdens förvaltning och Stiftelsen Rosendals trädgård är väldigt mån om att i den mån som går återanvända material.

I projektet har fokus varit att förbättra flöden och logistik samt att skapa goda förutsättningar för att sprida kunskap om platsens många hantverk; trädgårdsmästare, kockar, bagare och florister. Med om- och tillbyggnaden kan Rosendals Trädgård fortsätta arbetet att skapa hållbara och njutningsfulla upplevelser utifrån jord till bordperspektivet/ tanken där det cirkulära är centralt.