08-556 219 00

Partnering

M3 Partnering - Vårt sätt att samverka

Partnering är ett modernt och strukturerat sätt att samverka i ett byggprojekt. Tillsammans med er som kund skapar vi förutsättningarna att i tidigt skede förstå era behov och utmaningar genom löpande workshops, som är en viktig förutsättning för ett lyckat byggprojekt. Vi på M3 Bygg vill enkelt uttryckt skapa ett samarbete byggt på förtroende, öppenhet och förståelse kring båda parters behov i byggprocessen. Med gemensam kompetens kan vi höja kvalitén och sänka kostnaderna. 

Skede 1 – Förskede

Innefattar en eventuell förstudie, workshops, projektering, systembudget och systemhandlingar samt förslag till tidplan. Med en noggrann planerings- och projekteringsprocess undviker vi kostsamma ändringar senare i byggprocessen.

 

Skede 2 - Genomförande och överlämnande

Skede två är vad vi på M3 Bygg kallar Genomförande och Överlämnande. Även under detta skede är återkommande workshops viktiga element där erfarenheter och gemensamma mål stäms av. Partnering omfattar även garantitiden med regelbundna möten för att projektgruppen ska få ta del av de lärdomar som insamlas under förvaltningsskedet. Det är först när garantitiden är slut som partneringsamarbetet upphör med en avslutande workshop där alla nyckelaktörer medverkar och utvärderar det gångna samarbetet. På så vis ger varje projekt en kontinuerlig kompetensutveckling.