08-556 219 00

Braxen 2

2020-04-27
Projektet Braxen 2 omfattar renovering och anpassning av befintliga skollokaler samt utomhusytor.

Projektet är en renovering och anpassning av Mariekällskolan där det skapas en förskola med kapacitet för 100 barn och en grundskola med kapacitet för 540 elever i årskurs 4–9.

Ombyggnad av hör- och lektionssalar till förskoleavdelningar. Det utförs installationer för el, rör, ventilation, styrsystem, brandlarm och passersystem. Ett storkök som är anpassat för att kunna servera 900 portioner byggs samt att det även byggs kontorslokaler för kommunens resurscenter. I projektet ingår även markarbeten och finplanering av utemiljön för förskolan och skolan.

Totalt rör det sig om cirka 10 000 kvm byggnad och 20 000 kvm mark. De befintliga byggnaderna är från tidigt 1950-tal och bedöms som kulturhistoriskt värdefulla. Därför görs en avstämning med antikvarie inför varje ingrepp.


Projekt Braxen 2

Kund: Telge Fastigheter
Projekttid: Januari 2019 - början av 2021
Entreprenadform: Totalentreprenad i samverkan
Yta/storlek: cirka 10 000 kvm byggnad och 20 000 kvm mark